Rewir

Osoba trzymająca paragrafZasięg terytorialny Komornika Sądowego Krystyny Bajgus obejmuje obszar działania Sądu Rejonowego w Łomży
Komornik jako funkcjonariusz publiczny działa na terenie swojego rewiru komorniczego, tj. ustawowo określonego obszaru właściwości sądu rejonowego przy którym działa. W przypadku Kancelarii Komornika Sądowego Krystyny Bajgus zasięg terytorialny obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Łomży, w skład którego wchodzą:

 • miasto Łomża
 • miasto Kolno

obszar gmin:

 • Łomża (18-400)
 • Śniadowo (18-411)
 • Miastkowo (18-413)
 • Nowogród (18-414)
 • Zbójna (18-416)
 • Jedwabne (18-420)
 • Piątnica (18-421)
 • Przytuły (18-423)
 • Wizna (18-430)
 • Kolno (18-500)
 • Grabowo (18-507)
 • Stawiski (18-520)
 • Turośl (18-525)

 

USTAWA z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych
"Art. 8. 1. Komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art. 10.
2. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik."

(...)

"Art. 9. 1. Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o:
1) wszczęcie egzekucji,
2) wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia,
3) wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym,
4) wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku,
5) sporządzenie spisu inwentarza
– do przeprowadzenia których jest właściwy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego."

(...)

"Art. 10. 1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.
3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
4. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia albo wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, jeżeli spełniony został przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy, chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim, nie przekroczyła 1000;
2) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;
3) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000."